Algemene voorwaarden

Versie 3.0, 2019-01-01


DEEL 1: ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2016. De overeenkomsten tussen de klant en de vzw bedoeld in deze algemene voorwaarden worden enkel gesloten in het Nederlands.

2. Delen 1, 2 en 4 van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling of aankoop van producten of diensten waarvoor de Samenaankoop KU Leuven vzw, hierna genoemd 'de vzw', optreedt als eindverkoper.

3. Voor alle producten of diensten waarvoor de vzw enkel optreedt als bemiddelaar zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van de derde-verkoper in kwestie van kracht. Voor wat betreft de verhouding tussen de klant en de vzw gelden de Delen 1, 3 en 4 van deze algemene voorwaarden.

4. Deze algemene voorwaarden worden beschouwd als aanvaard door de klant door loutere bestelling, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met zijn eigen algemene of bijzondere (aankoop)voorwaarden. Deze laatste binden de vzw slechts wanneer ze schriftelijk en uitdrukkelijk door de vzw werden aanvaard.

5. De vzw behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden te wijzigen, zonder de klant er persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Op de lopende overeenkomsten blijven echter de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

6. De onderstaande begrippen hebben in deze algemene voorwaarden volgende betekenis:
Klant: iedere natuurlijke persoon, zoals meegedeeld door de toegetreden leden van de vzw, die producten of diensten koopt van of door bemiddeling van de vzw. De aangestelde, de partner of ieder ander familielid van de klant vertegenwoordigt de klant en wordt verondersteld te beschikken over de nodige lastgeving om het aangesloten lid te verbinden tegenover de vzw.
Website: de internet site met adres www.samenaankoop.org.
Webshop: het gedeelte van de Website waar elektronisch bestellingen en reservaties kunnen worden geplaatst en met betaling aan Samenaankoop KU Leuven vzw.
Folderverkoop: de verkopen waarvoor vzw promotie maakt via gedrukte of elektronische folders.
Beursverkoop: de verkopen die plaatsvinden tijdens de door vzw georganiseerde beurzen of events.

7. De klant verklaart te voldoen aan de hierboven omschreven definitie van klant en uitsluitend aankopen te doen voor niet-beroepsmatige doeleinden. Alvorens tot een bestelling te kunnen overgaan dient elke klant zich eenmalig te registreren.

8. Alle prijsvermeldingen zijn steeds onder voorbehoud. Dit geldt ondermeer, maar niet uitsluitend, voor prijsvermeldingen in e-mails, op de website, in de mobiele app, op drukwerk. De vzw stelt alles in het werk om correcte prijzen te vermelden maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke fouten.

9. Gegevens van de vzw:
Samenaankoop KU Leuven vzw, Willem de Croylaan 54 bus 5541, 3001 Heverlee
Tel: 016/32 21 00, Fax: 016/32 29 97, Mail: samenaankoop@kuleuven.be
Ondernemingsnr.: BE0885.309.496


DEEL 2: DE VZW TREEDT OP ALS EINDVERKOPER

9. De klant heeft het recht aan de vzw mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Dit recht op herroeping in hoofde van de klant vervalt in de volgende gevallen:

 • de geleverde producten zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
 • de geleverde producten kunnen snel bederven of zijn beperkt houdbaar;
 • de geleverde producten zijn alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst; maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt, waarop de vzw geen invloed heeft;
 • de beveiliging (verzegeling) van de materiële drager van geleverde verzegelde audio-en verzegelde video-opnamen of computerapparatuur (bv. DVD, CD, usb-stick, CD-ROM, videocassette,...) is verbroken na de levering. Als het goed niet verzegeld is, kan de klant de overeenkomst herroepen en het goed ongeschonden terugbezorgen;
 • de overeenkomst die betrekking heeft op de terbeschikkingstelling van accommodatie (anders dan voor woondoeleinden), vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien zij voorziet in een bepaalde datum of periode van uitvoering (bv. de reservatie voor een bepaalde datum van een vliegtuigbiljet voor een bepaalde datum, van een hotel, van een huurauto of tickets voor een show of evenement);
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest. Dit betreft onder andere alle vouchers en waardebonnen.

Het beroep op het herroepingsrecht moet door de klant ondubbelzinnig gebeuren en kan schriftelijk of per e-mail, op het in punt 3 genoemde adres.
Maakt de klant gebruik van zijn herroepingsrecht, dan moet hij de totale levering terugsturen naar de vzw binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf de mededeling van de herroeping.
Producten die worden teruggestuurd, moeten samen met de bijbehorende leveringsbons worden opgezonden in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn. De vzw betaalt het bedrag van de betrokken bestelling (incl. evt. betaalde leveringskosten) terug zodra ze het teruggestuurde product ontvangen heeft en voor zover het betrokken product in perfecte staat verkeert, binnen een maximale termijn van 14 dagen die volgen op kennisname van de herroeping.
De verzendingskosten voor het terugsturen van het (de) product(en), zijn ten laste van de klant, behalve in geval van niet-conforme levering.

10. De vzw biedt de klant de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen via e-mail, door middel van een bestelbon, of via de webshop.
De catalogus met producten en hun omschrijving die op de website terug te vinden is, vormt op zich geen bindend aanbod in hoofde van de vzw. Het volstaat bijgevolg niet een reservatie of bestelling te plaatsen op de website, via de telefoon of op een andere manier om een verkoop tot stand te brengen.

De overeenkomst wordt pas gesloten wanneer de klant een bevestiging van de bestelling ontvangt vanwege de vzw. Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (e-mail, elektronische bestelling, ...) als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.
De vzw behoudt zich het recht voor om bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de (bevestiging van de) bestelling te weigeren in volgende gevallen:

- wanneer de veiligheid van de klant in het gedrang is;
- in geval van onzekerheid of onduidelijkheid over de bestelling;
- wanneer blijkt dat de klant de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen;
- wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, een kennelijke vergissing werd begaan.

11. In geval van overmacht kan de vzw haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden. De vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet leveren van een product of het niet uitvoeren van een dienst ten gevolge van overmacht.

12. De prijzen voor de verschillende producten en diensten van de vzw worden gecommuniceerd via e-mail, op de website, of op de webshop. Deze prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen kunnen steeds worden gewijzigd door de vzw, zonder voorafgaand bericht aan de klant. Zodra een bestelling wordt geplaatst, geldt voor de daaropvolgende verkoopovereenkomst de prijs die van toepassing was op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling.

13. Betaling door de klant dient te gebeuren (op de maatschappelijke zetel van de vzw) na de ontvangst van de bevestiging van de bestelling en vóór of bij de levering door de vzw. De betaling dient te gebeuren conform de gegevens meegedeeld door de vzw in haar vraag tot betaling.

14. De klant kan verzoeken wijzigingen aan de te brengen aan zijn bestelling. De vzw kan deze wijzigingen echter weigeren en behoudt zich het recht voor om een administratieve kost van maximum 15,00 euro per wijziging aan te rekenen op elke bestelling waaraan een klant wijzigingen wenst aan te brengen en die al door de vzw in verwerking is.

15. De leveringen gebeuren na de ontvangst van de betaling en binnen een redelijke termijn. Van deze bepaling kan enkel afgeweken worden door middel van een uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen partijen.
Afhankelijk van het product of de dienst zijn één of meerdere leveringsmodaliteiten mogelijk:

 • Afhaling in de lokalen van de vzw. De vzw deelt de klant de datum mee waarop de bestelde producten en diensten vermoedelijk kunnen worden opgehaald. Wanneer de bestelde producten of diensten zich effectief bevinden in de lokalen van de vzw, wordt de klant hiervan eveneens op de hoogte gebracht. De klant verbindt zich ertoe de producten of diensten binnen de vijf dagen te komen ophalen na deze mededeling. Het ophalen dient door de klant persoonlijk te gebeuren of door iemand die hem rechtsgeldig vertegenwoordigt (door voorlegging van de relevante bestelbon en de door de vzw uitgereikte lidkaart). Op het moment van de levering dient de klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst. Eventuele zichtbare gebreken dienen op gedetailleerde wijze op de leveringsbon te worden vermeld.
 • Levering op adres. Standaard wordt daarbij het thuisadres van de klant gebruikt zoals dat door de klant werd meegedeeld. De leveringsvoorwaarden kunnen verschillend zijn per product of dienst. De bestelling van de klant en zijn vraag tot levering aan huis impliceert zijn akkoord met de specifieke leveringsvoorwaarden die aan dat product of die dienst gekoppeld zijn.
 • Elektronische levering. De elektronische levering gebeurt via e-mail aan de klant op het adres dat deze zelf heeft opgegeven. De e-mail bevat alle noodzakelijke informatie en documentatie (links, bijlagen, ...). Indien bij het verzenden van de e-mail geen foutmeldingen worden gegenereerd wordt de e-mail geacht correct te zijn afgeleverd. De klant is verantwoordelijk voor het instellen of uitschakelen van eventuele filters of beveiligingssoftware die de verzonden e-mail zouden kunnen verwijderen of blokkeren.

Bij betwisting van de levering (in geval van niet levering, onvolledige levering, enz.) is de klant gerechtigd om het bewijs van levering op te vragen binnen twee maanden na de leveringsdatum. Eens deze termijn verstreken, kan de effectieve levering van de producten niet meer in vraag gesteld worden.

16. De vzw aanvaardt enkel volgende betalingswijzen:

 • Cash of bancontact bij afhaling in de lokalen van de vzw.
 • Elektronisch op de webshop (geen kredietkaart).
 • Via overschrijving.

Afhankelijk van het product of de dienst zijn één of meerdere betalingswijzen mogelijk.
Elke klacht met betrekking tot de facturen uitgaande van de vzw dient schriftelijk aan de vzw meegedeeld te worden binnen de tien dagen na ontvangst. Bij gebreke hieraan, worden de facturen beschouwd als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud.

17. Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de geleverde producten te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen. Het gebruik van de geleverde producten of diensten door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.
Alle roerende, lichamelijke producten, bestemd voor privaat gebruik, genieten van twee jaar garantie vanaf de levering, volgens de bepalingen van art. 1649quater en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Voor tweedehandsproducten bedraagt de garantietermijn slechts één jaar. Defecten of schade die de klant kende of diende te kennen bij levering, defecten of schade als gevolg van foutief gebruik, water, oxidatie, vallen of stoten, nalatigheid of fout van de klant, evenals normale slijtage worden niet door deze garantie gedekt. Iedere klacht met betrekking tot de geleverde producten of diensten dient schriftelijk aan de vzw meegedeeld te worden binnen de twee maanden na vaststelling van het gebrek. Na het verloop van deze termijn verliest de klant zijn recht om een vordering in te stellen tegen de vzw.

18. De vzw garandeert dat de verkochte producten niet bezwaard zijn met rechten van derden die het vrij gebruik ervan zouden beperken. De vzw staat niet in voor feitelijke stoornissen van derden met betrekking tot het gebruik of exploitatie van de verkochte producten.

19. Klachten kunnen worden meegedeeld op het adres vermeld in artikel 2 van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Een klacht kan in geen geval een opschorting van betaling rechtvaardigen.

20. De totale aansprakelijkheid van de vzw en zijn aangestelden wordt te allen tijde beperkt tot 500 euro per schadegeval, tenzij deze aansprakelijkheid voortvloeit uit bedrog, opzettelijke fout of grove schuld.

21. De intellectuele eigendomsrechten op de verkochte software blijven uitsluitend eigendom van de fabrikant. Enkel een gebruikslicentie wordt toegestaan aan de klant. De klant zal deze onder geen enkele vorm kunnen overdragen, afstaan, in pand geven, overmaken of uitlenen, noch ten bezwarende noch ten kosteloze titel. De klant zal de eigendomsmeldingen, aangebracht op de software en/of de handleiding, in goede staat houden en zal er voor zorgen dat de software vertrouwelijk blijft.


DEEL 3: DE VZW TREEDT OP ALS BEMIDDELAAR

22. De vzw treedt op als bemiddelaar wanneer hij de klant in contact brengt met een derde-verkoper. Daarbij worden de diensten of producten aangeboden door een derde-verkoper en komen de eventuele overeenkomsten tot stand tussen de klant en de derde-verkoper. De vzw kan in geen geval worden beschouwd als een vertegenwoordiger, lasthebber of opdrachtgever van de derde-verkoper, noch als persoon die zich sterkmaakt voor de derde-verkoper.

23. De vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor producten of diensten die worden verkocht of aangeboden door een derde-verkoper. Het bijeenbrengen van de klant en derde-verkoper houdt voor de vzw enkel een inspanningsverbintenis in zonder enige garantie voor wat betreft de derde-verkoper in welke zin dan ook.

24. Bepaalde derden-verkopers verlenen voordelen of kortingen aan klanten die voldoen aan de definitie hiervan gegeven in deze algemene voorwaarden, op vertoon van een geldige, door de vzw uitgereikte lidkaart. Op de website wordt per product, dienst en derde-verkoper vermeld welke voordelen of kortingen het betreft en voor wie deze gelden.


DEEL 4: ALGEMEEN

25. De vzw kan door de klant niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen in het kader van milieuwetgeving van de klant.

26. Ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de gesloten overeenkomsten en de onderhavige algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Leuven. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de klant en de vzw als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard.

Ieder geschil tussen de klant en de vzw wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.

27. De vzw verbindt zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, na te leven.


DEEL 5: VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Hoe gaat Samenaankoop transparant om met persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die Samenaankoop bezit zijn gecentraliseerd in een database die wordt beveiligd volgens de gangbare industrie-standaarden. Deze database wordt beheerd door de firma Multimedium (zie verder) en wordt gehost op servers en storage van de firma Tigron bvba.

Samenaankoop verzamelt persoonsgegevens voor vijf doeleinden:

 • Identificatie
 • Communicatie
 • Facturatie
 • Marketing
 • Ondersteuning

Enkel de noodzakelijke gegevens voor identificatie en communicatie zijn vereist om een Samenaankoopaccount te verkrijgen. Gegevens voor facturatie worden pas opgevraagd op het ogenblik dat deze noodzakelijk zijn voor de verwerking van een bestelling. Gegevens voor marketingdoeleinden zullen steeds optioneel door de gebruiker worden verstrekt via de "opt-in" methode en er wordt steeds voldoende informatie verstrekt wat er met deze gegevens zal gebeuren.

2. Verschil tussen persoonsgegevens en data van klanten

Door de aard van de diensten die Samenaankoop aanbiedt, staan er op de server(s) van Samenaankoop een hoop persoonsgegevens die worden verstrekt door de gebruiker. Samenaankoop zal deze data enkel gebruiken voor de afhandeling van bestellingen door de klant en voor de ondersteuning van de klant. Deze gegevens worden verder louter anoniem gebruikt voor statistische rapportering en beleidsondersteuning.

Al de data van de klant worden opgeslagen en gebackupped volgens de gangbare industrie-standaarden. De data staan in Belgische datacenters en zullen het Belgische grondgebied niet op initiatief van Samenaankoop verlaten. Samenaankoop verbindt zich tot het gebruiken van deze data zoals hierboven beschreven en het zorgvuldig omgaan met de opslag en backup ervan.

Naast data "van" de klant heeft Samenaankoop ook gegevens nodig "over" de klant. De verplichte gegevens over de klant worden tot het minimum beperkt om te kunnen voldoen aan de wettelijke normen inzake facturatie, en verder om de klant de beloofde ondersteuning te kunnen bieden.

3. Retentie periode van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die nodig zijn voor de boekhouding moeten minimaal 10 jaar worden bijgehouden (wettelijke verplichting). Dus als een klant stopt met het gebruiken van de diensten die Samenaankoop aanbiedt, zullen in de boekhouding de nodige gegevens nog de tien volgende boekjaren worden bijgehouden.

Persoonsgegevens uit de operationele database worden geanonimiseerd 2 jaar na de transactie waarop deze gegevens betrekking hebben. Na deze periode kunnen deze gegevens enkel nog anoniem worden gebruikt voor statistische doeleinden en de beleidsondersteuning.

Wanneer een klant stopt met het gebruiken van Samenaankoop diensten, kunnen zijn data ook na de retentieperiode nog bestaan in onze backups. De data in de backups zal door Samenaankoop niet worden gebruikt. Bij een eventuele restore van deze backups, bijvoorbeeld na een technische storing, zullen alle data die ouder zijn dan 2 jaar onmiddellijk opnieuw worden geanonimiseerd.

Samenaankoop gebruikt de persoonsgegevens in de boekhouding louter en alleen voor de noodzakelijke boekhoudkundige en administratieve taken. Voor de statistische rapportering wordt enkel gebruik gemaakt van geanonimiseerde gegevens.

4. De keten van personen die toegang hebben tot persoonsgegevens

Met volgende personen/bedrijven heeft Samenaankoop een contract afgesloten, waarbij deze personen/bedrijven toegang hebben tot data en persoonsgegevens:

 • Boekhoudkantoor De Kleine Prins bvba
  Het boekhoudkantoor staat op haar beurt in voor GDPR compliancy naar haar werknemers, leveranciers en onderaannemers
 • IT-dienstverlener Multimedium bvba
  Multimedium staat op haar beurt in voor GDPR compliancy naar haar werknemers, leveranciers en onderaannemers
 • Partnerleveranciers van Samenaankoop
  Indien persoonsgegevens door Samenaankoop worden doorgegeven aan partnerleveranciers dan wordt dat duidelijk vermeld bij de aanbieding op onze website, en dient de persoon zijn/haar toestemming hiervoor te verlenen.

Naast bovenstaande kunnen mogelijk de bedrijven die onze telecommunicatie (telefoon en internettoegang) faciliteren (KU Leuven, Belnet, Orange e.d.) stukjes van persoonsgegevens distilleren uit ons gebruik. Zij zijn gebonden door de wetgeving betreffende telecommunicatie, en we gaan er van uit dat zij deze gegevens niet verspreiden en GDPR conform behandelen.

5. Verwerkingsverantwoordelijke

Samenaankoop heeft beslist om Peter Bleukx te benoemen tot verwerkingsverantwoordelijke. Hij zal blijven waken over uw gegevens en waar nodig aanpassingen doen om te verzekeren dat uw data GDPR compliant worden beheerd. Voor vragen kan je hem steeds per email bereiken op peter.bleukx@kuleuven.be

6. Hoe beschermt Samenaankoop uw data?

Samenaankoop heeft haar data in vier categorieën opgedeeld. We geven hieronder kort en bondig weer hoe deze data worden beschermd. Wil u hierover meer details weten, neem dan contact met ons op via samenaankoop@kuleuven.be.

Data op de virtuele servers

Multimedium zorgt dat de data van Samenaankoop enkel bereikbaar zijn via een hostname (van de virtuele server), een gebruikersnaam en een wachtwoord dat voldoet aan de complexiteitsvereisten.

Multimedium beheert de data en de backups van Samenaankoop. De achterliggende infrastructuur van Samenaankoop is niet via het gewone publieke internet bereikbaar. De servers, storage-infrastructuur, routers en switchen worden geconfigureerd en onderhouden door Tigron bvba volgens de gangbare industrie-standaarden.

Persoonsgegevens in onze database

Alle persoonsgegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening (zie punt 1) worden slechts bijgehouden in één enkele database. Dit heeft tot doel om alles centraal te kunnen beheren en om het afschermen van deze gegevens te vereenvoudigen. Deze database is afgeschermd met een gebruikersnaam en een wachtwoord dat voldoet aan de complexiteitsvereisten.

Persoonsgegevens voor telecommunicatie

Voor telefoon en e-mail houden we enkel de noodzakelijke adressen in ons bestand. Voor onze mailboxen gebruiken we een gebruikersnaam en een wachtwoord dat voldoet aan de complexiteitsvereisten. Voor onze mobiele telefoon gebruiken we een wachtwoord dat voldoet aan de complexiteitsvereisten en/of biometrische identificatie om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Persoonsgegevens in onze boekhouding

In onze boekhouding wordt enkel de noodzakelijke informatie opgenomen. Dit betreft naam en voornaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Van zowel onze boekhouder als van de leverancier van ons boekhoudpakket (Exact Online) verwachten we dat ze GDPR compliant met deze data omgaan.

7. Toegang tot de persoonsgegevens die Samenaankoop over u bezit

Elke persoon die gebruikt maakt van de diensten van Samenaankoop heeft het recht om deze in te zien, te wijzigen of te verwijderen. De meeste gegevens kunnen door de persoon zelf worden geconsulteerd en/of gewijzigd in de sectie 'mijn account' op onze website. Toegang tot de overige persoonsgegevens die werden opgeslagen kunnen opgevraagd worden via samenaankoop@kuleuven.be.

Via dit e-mailadres kan de persoon ook verzoeken om zijn gegevens volledig te verwijderen. Dit heeft tot gevolg dat de diensten van Samenaankoop voor de persoon per onmiddellijke ingang worden afgesloten.

Naast de persoon kunnen ook de werkgever (en/of uw lokale DPO), Samenaankoop en de onder punt vier beschreven personen/bedrijven toegang hebben tot deze gegevens.

8. Stappenplan bij datalek

Ondanks alle voorzorgen zou het toch kunnen gebeuren dat er een datalek ontstaat. Samenaankoop zal dan meteen de volgende stappen ondernemen:

 • Het lek dichten
 • De gebruikers, en toegetreden organisatie van wie de data mogelijk gelekt zijn verwittigen, en de nodige acties ondernemen om de gebruikersaccounts en/of virtuele servers terug veilig te stellen
 • De privacy commissie inlichten (commission@privacycommission.be)
 • De nodige stappen ondernemen om te voorkomen dat zulk een lek nogmaals ontstaat

Samenaankoop voordelen

Alle aangesloten leden van Samenaankoop KU Leuven vzw kunnen, voor aankopen voor persoonlijk gebruik, een beroep doen op de dienstverlening van Samenaankoop:

 • kortingen bij groot-en kleinhandel
 • beursweekends
 • speciale aanbiedingen

Hoe doe ik mee?

Om de aanbiedingen van onze leveranciers-partners te kunnen raadplegen, moet u geregistreerd zijn op deze website. Als u geregistreerd bent, kan u na het inloggen op de website alle aanbiedingen bekijken.

Enkel medewerkers van de tot Samenaankoop KU Leuven vzw toegetreden leden kunnen het aanbod bekijken.

Bent u nog niet geregistreerd?

Is dit de eerste keer dat u op de Samenaankoop KU Leuven vzw website komt?

Ga dan naar deze pagina om u te registreren.