Privacybeleid Samenaankoop app

De volgende informatie is bedoeld om je een overzicht te geven van de verwerking van jouw persoonlijke gegevens als onderdeel van de installatie en het gebruik van de mobiele applicatie "Samenaankoop" (hierna app genoemd), en jouw rechten onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

De verantwoordelijke instantie is:

Samenaankoop KU Leuven vzw
Willem de Croylaan 54
3001 Heverlee
Contactpersoon: Peter Bleukx, afgevaardigd bestuurder Samenaankoop KU Leuven vzw
Peter.Bleukx@kuleuven.be
Willem de Croylaan 54
3001 Heverlee

2. Van welke bronnen en gegevens maken wij gebruik?

In verband met de installatie en het gebruik van de app verzamelen, verwerken en gebruiken we de onderstaande gegevens. Hiermee kunnen we de functies van onze app in de toekomst verbeteren.

Als je de app gebruikt, verzamelen, verwerken en gebruiken we de volgende gegevens voor bovengenoemde doeleinden om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen in de zin van art. 6 lid 1 b) AVG of op basis van legitieme belangen in de zin van art. 6 lid 1 f) AVG (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie en rendabele werking van onze app):

 • a) Persoonsgegevens: Om de functies van de app te kunnen gebruiken, moet je aangemeld zijn in de app met je Samenaankoop-account. Deze persoonsgegevens worden evenwel niet verder gebruikt of doorgegeven. De installatie en het gebruik van de app worden geregistreerd door Samenaankoop en louter anoniem gebruikt voor statistische rapportering
 • b) Gebruiksgegevens: Het gebruik van de app heeft als gevolg dat wij anoniem gegevens verzamelen en opslaan over het gebruik ervan, louter voor statistische rapportering en optimalisatie van de functies
 • c) Locatiegegevens: Als je de app toegang hebt gegeven tot de locatiefunctie van je mobiele apparaat, dan gebruikt de app deze gegevens om pushmeldingen te sturen over partnerleveranciers in de onmiddellijke omgeving van die locatie. De locatie wordt enkel lokaal op het toestel gebruikt, deze wordt nooit doorgegeven aan Samenaankoop of aan derden en wordt evenmin opgeslagen. De app gebruikt voor de locatiegegevens de GPS-module van het mobiele apparaat.

  Persoonsgegevens en gebruiksgegevens worden enkel in geanonimiseerde vorm gebruikt voor marktonderzoek en het produceren van anonieme statistieken.

3. Waarom verwerken we jouw gegevens (doel van de verwerking) en op welke juridische basis?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

a) Voor de nakoming van contractuele verplichtingen (art. 6 lid 1 b) AVG)

De verwerking van gegevens is in de eerste plaats bedoeld om de diensten en functies van onze app te kunnen leveren.

b) In het kader van belangenafweging (art. 6 lid 1 f) AVG)

Indien nodig verwerken we jouw gegevens op een manier die verder gaat dan nodig is voor de daadwerkelijke uitvoering van het contract. Dit doen we voor de bescherming van legitieme belangen van ons of derden, bijvoorbeeld

 • om de IT-beveiliging te garanderen,
 • voor het beheer en de verdere ontwikkeling van onze app.

c) Toestemming voor locatiegegevens

Voor het gebruik van de locatiegegevens vragen we jouw expliciete toestemming. Deze gegevens worden enkel intern door de app verwerkt. Er worden geen locatiegegevens doorgestuurd naar de centrale backoffice van Samenaankoop of naar derden, en de app bewaart deze gegevens ook niet.

4. Wie krijgt mijn gegevens?

Afgezien van de boven beschreven verwerking, worden jouw persoonlijke gegevens alleen met jouw expliciete toestemming doorgegeven, enkel naar de partnerleverancier waarvoor je die expliciete toestemming hebt verleend.

Binnen Samenaankoop is alleen toegang tot jouw gegevens verleend aan hen die deze nodig hebben om te voldoen aan onze contractuele en wettelijke verplichtingen.

5. Worden gegevens doorgestuurd naar een derde land of naar een internationale organisatie?

Gegevensoverdracht naar plaatsen in landen buiten de Europese Unie (zogenaamde derde landen) vindt plaats, enkel en alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming, en enkel voor zover

 • dit noodzakelijk is om jouw bestellingen uit te voeren,
 • dit wettelijk verplicht is
 • voor de verwerking van bestelgegevens

Als gebruik gemaakt wordt van dienstverleners in een derde land, zijn deze verplicht om te voldoen aan het niveau van gegevensbescherming in Europa. Samenaankoop zal desgevallend de nodige afspraken maken met de betreffende partij(en).

6. Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Persoonsgegevens die nodig zijn voor de boekhouding moeten minimaal 10 jaar worden bijgehouden (wettelijke verplichting). Dus als een klant stopt met het gebruiken van de diensten die Samenaankoop aanbiedt, zullen in de boekhouding de nodige gegevens nog de tien volgende boekjaren worden bijgehouden.

Persoonsgegevens uit de operationele database worden geanonimiseerd 2 jaar na de transactie waarop deze gegevens betrekking hebben. Na deze periode kunnen deze gegevens enkel nog anoniem worden gebruikt voor statistische doeleinden en beleidsondersteuning.

Wanneer een klant stopt met het gebruiken van Samenaankoop diensten, kunnen zijn data ook na de retentieperiode nog bestaan in onze backups. De data in de backups zal door Samenaankoop niet worden gebruikt. Bij een eventuele restore van deze backups, bijvoorbeeld na een technische storing, zullen alle data die ouder zijn dan 2 jaar onmiddellijk opnieuw worden geanonimiseerd.

Samenaankoop gebruikt de persoonsgegevens in de boekhouding louter en alleen voor de noodzakelijke boekhoudkundige en administratieve taken. Voor de statistische rapportering wordt enkel gebruik gemaakt van geanonimiseerde gegevens.

7. Welke gegevensbeschermingsrechten heb ik?

Elke betrokken persoon heeft

 • het recht op informatie op grond van artikel 15 AVG
 • het recht op rectificatie op grond van artikel 16 AVG
 • het recht op verwijdering op grond van artikel 17 AVG
 • het recht op beperking van de verwerking op grond van artikel 18 AVG.
 • het recht van bezwaar volgens artikel 21 AVG evenals het recht op gegevensoverdracht volgens artikel 20 AVG
 • met betrekking tot het recht op informatie en het recht om te verwijderen, zijn de beperkingen van §§ 34 en 35 AVG van toepassing. Daarnaast bestaat het recht om een beroep te doen op een bevoegde toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming (artikel 77 AVG juncto § 19 AVG).

Je kunt op elk moment jouw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens intrekken.
Houd er rekening mee dat de intrekking pas in de toekomst geldig is. Bovenstaande heeft geen effect op een verwerking die plaatsvond voorafgaand aan de intrekking.

In eerste instantie kan de klant voor de uitoefening van hogergenoemde rechten terecht bij de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking (rubriek 1).

Met klachten kan je eveneens terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burg...

8. Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?

Je kan de app slechts gebruiken na het registeren en activeren van een account op www.samenaankoop.org. Daarbij dien je de minimale gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de identificatie. Daarnaast worden de postcode en het geboortejaar gevraagd voor de anonieme statistische verwerking van gegevens.

Bijkomende persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd als deze voor een specifieke transactie noodzakelijk zijn, bvb het huisadres in het kader van een levering.

9. In hoeverre is er sprake van een geautomatiseerd besluitvormingsproces?

Wij maken geen gebruik van een volledig geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG.

10. Specifiek privacybeleid bij betalingsdiensten

Wij gebruiken diensten van derden om betalingsdiensten aan u te verlenen. Zelf delen wij geen persoonsgegevens met deze betalingsdienst:

 • Mollie: Mollie B.V. Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland

Samenaankoop voordelen

Alle aangesloten leden van Samenaankoop KU Leuven vzw kunnen, voor aankopen voor persoonlijk gebruik, een beroep doen op de dienstverlening van Samenaankoop:

 • kortingen bij groot-en kleinhandel
 • beursweekends
 • speciale aanbiedingen

Hoe doe ik mee?

Om de aanbiedingen van onze leveranciers-partners te kunnen raadplegen, moet u geregistreerd zijn op deze website. Als u geregistreerd bent, kan u na het inloggen op de website alle aanbiedingen bekijken.

Enkel medewerkers van de tot Samenaankoop KU Leuven vzw toegetreden leden kunnen het aanbod bekijken.

Bent u nog niet geregistreerd?

Is dit de eerste keer dat u op de Samenaankoop KU Leuven vzw website komt?

Ga dan naar deze pagina om u te registreren.